Các chuẩn mực kế toán

Trung tâm đào tạo bách khoa, Dao tao ke toan chuẩn mực quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nhằm:

Làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán cụ thể theo khuôn mẫu thống nhất
Giúp cho doanh nghiệp ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán đã ban hành một cách thống nhất và xử lý các vấn đề chưa được quy định cụ thể nhằm đảm bảo cho cá thông tin trên báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý.
Giúp cho kiểm toán viên và người kiểm tra kế toán đưa ra ý kiến về sự phù hợp của báo cáo tài chính với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
Các nguyên tắc, yêu cầu kế toán cơ bản và các yếu tố của báo cáo tài chính quy định trong chuẩn mực này được quy định cụ thể trong từng chuẩn mực kế toán, phải áp dụng đối với mọi doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong phạm vi cả nước
 

Chuẩn mực số 1: Chuẩn mực chung

Chuẩn mực số 2: Hàng tồn kho

Chuẩn mực số 3: Tài sản cố định hữu hình

Chuẩn mực số 4: Tài sản cố định vô hình

Chuẩn mực số 5: Bất động sản đầu tư

Chuẩn mực số 6: Thuê tài sản

Chuẩn mực số 7: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

Chuẩn mực số 8: Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh

Chuẩn mực số 10: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

Chuẩn mực số 11: Hợp nhất kinh doanh

Chuẩn mực số 14: Doanh thu và thu nhập khác

Chuẩn mực số 15: Hợp đồng xây dựng

Chuẩn mực số 16: Chi phí đi vay

Chuẩn mực số 17: Thuế Thu nhập Doanh nghiệp

Chuẩn mực số 18: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

Chuẩn mực số 19: Hợp đồng bảo hiểm

Chuẩn mực số 21: Trình bày báo cáo tài chính

Chuẩn mực số 22: Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

Chuẩn mực số 23: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Chuẩn mực số 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chuẩn mực số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

Chuẩn mực số 26: Thông tin về các bên liên quan

Chuẩn mực số 27: Báo cáo tài chính giữa niên độ

Chuẩn mực số 28: Báo cáo bộ phận

Chuẩn mực số 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

Chuẩn mực số 30: Lãi trên cổ phiếu

 

Dao tao ke toan , đào tạo kê toán, hoc ke toan

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn